D.A.S. Steigerverhuur, kwaliteit, betaalbaar en gekeurde materialen.
Bel: 06 29 44 54 14
E-mail: michael@dasverhuur.nl

D.A.S. Steigerverhuur
Algemene voorwaarden

Artikel 1:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en verkoop van goederen van D.A.S. VERHUUR.
 2. Onder "goed" wordt verstaan alle producten uit het assortiment van D.A.S. VERHUUR, alle producten die uit hoofde van D.A.S. VERHUUR. verhuurd dan wel verkocht worden en alle werkzaamheden en diensten verband houdende met de levering van die goederen.

Artikel 2:

 1. Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. Annuleringvan een reservering dient minimaal tien dagen voor het ingaan van dehuurtermijn aan D.A.S. VERHUUR. bekendgesteld te worden.
 3. Vindtde annulering plaats binnen de termijn van 10 dagen, maar niet later dantwee dagen voor aanvang huurtermijn brengen wij 30% van het huurbedrag inrekening
 4. Vindtde annulering plaats binnen de termijn van 2 dagen voor aanvang huurtermijnbrengen wij het volledige huurbedrag in rekening.

Artikel 3:

 1. Dedoor D.A.S. VERHUUR. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij D.A.S.VERHUUR uitdrukkelijkschriftelijk anders heeft bepaald. D.A.S. VERHUUR. is gerechtigd eenvrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding vandeze offerte door huurder.

Artikel 4:

 1. Bindendehuurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van deafgedrukte huurovereenkomst door de huurder of daadwerkelijk uitvoering isgegeven aan de opdracht van de huurder.
 2. Dehuurovereenkomst heeft betrekking op de op het verhuurcontract verhuurdegoederen, nader te noemen goed en wordt afgesloten voor de aldaar vermeldehuurperiode.
 3. Dehuur gaat in op de dag dat het verhuurde het magazijn of depot van D.A.S.VERHUUR. verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het verhuurdedaar wordt terug ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.
 4. Nadatde goederen in ons magazijn zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd engeteld, deze telling is bindend.
 5. Opgegeventermijnen waarbinnen het goed moet worden geleverd zijn nimmer te beschouwenals fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering van het goed dient de verhuurder schriftelijk in gebreke teworden gesteld. Onmacht enoorzaak door derden uitgesloten.
 6. Huurder dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 7. Huurder dient voorafgaande aan huurtermijn een bedrag aan borg te betalen.

Artikel 5:

 1. Deverhuurde goederen blijven te alle tijde volledig eigendom van D.A.S.VERHUUR.

Artikel 6:

 1. De huurder dient het goed voor het einde van de vermeldehuurperiode en met inachtneming van de openingstijden van verhuurder terug tebrengen. Om misverstanden uit te sluiten, dient huurder zich uitsluitend temelden bij het filiaal waar het goed in ontvangst is genomen, tenzij andersschriftelijk is overeengekomen. Indien de huurder de overeengekomen huurtermijnwenst te verlengen, dan moet hij hiervan minstens 24 uur voor het eind van deovereengekomen beëindigingdatum mededeling doen aan de verhuurder. Deze kan ditechter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.
 2. Bijtekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt dehuurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van100% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht hetverdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten)terughalen van het goed.
 3. Het is de huurder verboden:
  1. Hetgoed aan derden ten gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren enevenmin om het te verkopen of om het op een andere wijze te vervreemden,
  2. Hetgoed geheel of gedeeltelijk te demonteren. enige reparatiehandeling aan hetgoed uit te voeren of uit te doen voeren.
 4. Huurdermoet indien nodig voor verbruik en onderhoud, brandstof en smeermiddelen bijD.A.S. VERHUUR. aanschaffen. Het gehuurde moet, indien nodig, regelmatigdoorgesmeerd worden en waar aanwezig moethet oliepeil dagelijks gecontroleerd worden.

Artikel 7:

 1. Bij noodzaak van reparatie moethet goed worden teruggebracht ter plaatse van het depot van afgifte en ontvangtde huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten eenvervangingsexemplaar.
 2. Deze vervanging heeft geeninvloed op de vermelde huurperiode die door vervanging dus niet wordtonderbroken. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van devervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

Artikel 8:

 1. Tervermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden enter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dientde huurder het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheiden met inachtneming van de door de verhuurder of een van diensondergeschikten verstrekte instructies.
 2. Dehuurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder inontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan het gehuurde goed,daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik danwel het niet handhaven van het juiste oliepeil. De kosten voor brandstof enhandhaven oliepeil voor het gebruik van het goed zijn voor rekening van dehuurder.
 3. Dehuurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaaktereparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde goed in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd hetrecht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting enschadevergoeding.
 4. Beschadigingvan het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurderschriftelijk te worden medegedeeld.
 5. Dedoor verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan hetgehuurde goed waaronder mede wordt verstaan reparatie- en reinigingskosten,komen voor rekening van de huurder.
 6. Indiende schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan €600,00 geschiedt expertise door verhuurder.
 7. Indiende reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan €600,00 bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder wordenuitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau, tenzij dehuurder binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de verhuurderschriftelijk bericht een eigen expertise te willen laten uitvoeren. Naommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie,dan wel reiniging van het goed.
 8. Deals gevolg van de beschadiging, reinigings- en reparatiekosten voortsgeleden schade, waaronder huurderving, komt voor rekening van de huurder.

Artikel 9:

 1. Vermissing,vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goeddient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan deverhuurder te worden medegedeeld.
 2. Bijvermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring vanhet goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldendeprijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdererecht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding ofopschorting.
 3. Ingeval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal ofverduistering, dan wel bezwaring van het goed is de huurder niettemingehouden de huurtermijnen op grond van het huurcontract verschuldigd tebetalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan,gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om inverband met huur-c.q. winstderving door verhuurder aan verhuurder eenforfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaireschadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.

Artikel 10:

 1. Indien teruggave van hetgoed niet binnen de vermelde huurperiode is geschied, dan wel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeftopgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schaden, kosten eninteresten op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van deverhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding waaronder mede wordtverstaan vergoeding van kosten en interessen en opschorting.

Artikel 11:

 1. Deverhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schadedie het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deverhuurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijnverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedaneuitkering.
 2. Indiende verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat,is de aansprakelijkheid beperkt tot een 10-voud van het factuurbedrag meteen maximum van €5000,00.
 3. Inafwijking van lid 1 en 2 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid alsgevolg van een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, dochvoor teruggave van het goed verricht door de huurder of diensondergeschikte, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen alsgevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkigemedewerking, informatie of materialen van de huurder of een van diensondergeschikten.
 4. Verhuurderis niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. Dein dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolgis van opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevendeondergeschikten.
 5. Voorzover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele dan welwettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat de verhuurder jegensderden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbijverhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 6. Huurderis aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschaden en -kosten,die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurderen derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatighandelen mochten lijden.
 7. Eengelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht doorzaken die huurder voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aanbovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
 8. Dehuurder moet zijn aansprakelijkheid als in deze artikelen omschreven, terzake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijkvan hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Eenzelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de huurdervoor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan,diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het gehuurde goed binnen devermelde huurperiode.

Artikel 12:

 1. Tenzijanders is overeengekomen, dient betaling binnen 15 dagen na factuurdatum tegeschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om eenkredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van anderewaarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Indiende huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt vanrechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder eenvertragingsrente verschuldigd van 2,5% van het factuurbedrag voor iederemaand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van derente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 3. Dedoor de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alleverschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die hetlangst openstaan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekkingheeft op een latere factuur.
 4. Deklachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van decontractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend inbehandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door huurderdan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke inkennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Nietnakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

Artikel 13:

 1. Indien de huurder een of meervan zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijknakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance vanbetaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurderzijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegten/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordtgelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid deovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling ofrechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijnverdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde inhet vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om deverhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indiende wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake vande overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maaktvan het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijkin kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling ofaankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. Dehuurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband doorverhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallenin lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij doorde huurder hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q.het niet-continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten vantransport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurderbij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen ordengemaakt, komen voor rekening van de verhuurder.
 5. Onverminderd het vorenstaandeis de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakttot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering vanzijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokostendaaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboveneen vergoeding te vragen van schade, kosten en interessen, welke voor verhuurdervoortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbindingvan deze overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke enbuitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- enafwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.
 7. Huurder verklaart zich ermeebekend dat verhuurder D.A.S. VERHUUR gemachtigd heeft om namens verhuurder allecorrespondentie betrekking hebbende op deze verhuurovereenkomst te voeren enalle in dit verband passende lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 14:

 1. Tijdensovermacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurderopgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van deverplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden,zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst teontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichtingen totschadevergoeding bestaat.
 2. Indiende verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijnverplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingenkan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbaredeel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuurte voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onderovermacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om tepresteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment vanhet sluiten van de verhuurovereenkomst en die niet behoorlijke levering doorde verhuurder als gevolg van oorlog, werkstaking bovenmatig ziekteverzuimvan personeel of personeelsschaarste dan wel sluiting van 's lands grenzen.

Artikel 15:

 1. Allegeschillen tussen verhuurder en huurder worden voorgelegd aan de bevoegde(kanton) rechter te Alkmaar onverminderd het recht van partijen om binnen één maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil te brengen voor devolgens het toepasselijk recht bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomstenwaarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands rechtvan toepassing.
 3. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

"Uw specialist in steigerverhuur!".